بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   الامام المهدي  
    :نويسنده   دخيل، علي محمد علي  
    :ناشر   دار التراث الإسلامي  
    :تاريخ چاپ   1974م  
    :موضوع   فضايل و مقامات - ظهور - نشانه هاي ظهور  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     درباره فضايل امام زمان (ع) و مباحث مختلف مهدويت  
     است. مؤلف آياتي که به ظهور قائم  
     آل محمد تأويل شده است را آورده و به بيان فلسفه  
     غيبت، راويان آن حضرت، طول عمر،  
     بار يافتگان به محضر وي، نشانه هاي ظهور، نامه ها،  
     سيره و روش او، اعتراف کنندگان  
     به وجود وي از اهل سنت، دعاهاي صادره از ناحيه آن  
     حضرت و کتاب هاي نوشته شده درباره  
     آن حضرت پرداخته است. در بخشي از کتاب نيز 6 حديث  
     از صحاح سته، درباره امام مهدي  
     (ع) نقل کرده است.  
     درباره فضايل امام زمان (ع) و مباحث مختلف مهدويت  
     است. مؤلف آياتي که به ظهور قائم  
     آل محمد تأويل شده است را آورده و به بيان فلسفه  
     غيبت، راويان آن حضرت، طول عمر،  
     بار يافتگان به محضر وي، نشانه هاي ظهور، نامه ها،  
     سيره و روش او، اعتراف کنندگان  
     به وجود وي از اهل سنت، دعاهاي صادره از ناحيه آن  
     حضرت و کتاب هاي نوشته شده درباره  
     آن حضرت پرداخته است. در بخشي از کتاب نيز 6 حديث  
     از صحاح سته، درباره امام مهدي  
     (ع) نقل کرده است.