بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   آخر الزمان و امام مهدي  
    :نويسنده   دشتي، محمد  
    :موضوع   فضايل و مقامات  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     تبيين چگونگي دوران آخرالزمان و ديدگاه هايي در آن  
     باره است. به عقيده مؤلف، ظهور  
     موعود الهي، متضمن 2 عنصر اساسي است: يکي زمان اين  
     تحول و ديگري وجود شخص منجي. وي  
     بر همين اساس، نخست به بيان ديدگاه هاي انديشمندان  
     اسلامي درباره اين 2 عنصر  
     پرداخته و 2 ديدگاه را در اين خصوص بيان داشته است:  
     نخست ديدگاه متفکران معاصر مثل  
     علامه طباطبايي، مطهري، سيد قطب، رشيد رضا و شهيد  
     صدر که با توجه به آيات و روايات،  
     تحولات آخرالزمان را بيانگر نوعي فلسفه تاريخ  
     دانسته اند که ريشه در دوران پيش از  
     آن دارد و عصر ظهور را دوران شکوفايي تکامل اجتماعي  
     انسان مي دانند. دوم، نظر علماي  
     قديم، امثال شيخ صدوق و طوسي است که پديده هاي  
     آخرالزمان را امري غير عادي مي دانند  
     که در وا پسين بخش زندگي انسان محقق مي شود و ربطي  
     به امور پيشين ندارد. وي سپس  
     اهميت شناخت نشانه هاي ظهور را در اسلام و اديان  
     ديگر يادآور شده و امنيت و آزادي  
     واقعي و رهايي بخش را وراي همه پيش رفت هاي علمي و  
     فني امروز دنيا، نياز مشترک همه  
     اديان شناخته است و همه آن را در دوران آخرالزمان  
     و در دست منجي موعود آن دوران  
     جست وجو مي کند. در پايان به معرفي کتاب از ولادت  
     تا ظهور نوشته سيد محمد کاظم  
     قزويني پرداخته و برخي از نکات قابل توجه آن و نيز  
     کاستي هاي آن را بيان کرده است.  
     تبيين چگونگي دوران آخرالزمان و ديدگاه هايي در آن  
     باره است. به عقيده مؤلف، ظهور  
     موعود الهي، متضمن 2 عنصر اساسي است: يکي زمان اين  
     تحول و ديگري وجود شخص منجي. وي  
     بر همين اساس، نخست به بيان ديدگاه هاي انديشمندان  
     اسلامي درباره اين 2 عنصر  
     پرداخته و 2 ديدگاه را در اين خصوص بيان داشته است:  
     نخست ديدگاه متفکران معاصر مثل  
     علامه طباطبايي، مطهري، سيد قطب، رشيد رضا و شهيد  
     صدر که با توجه به آيات و روايات،  
     تحولات آخرالزمان را بيانگر نوعي فلسفه تاريخ  
     دانسته اند که ريشه در دوران پيش از  
     آن دارد و عصر ظهور را دوران شکوفايي تکامل اجتماعي  
     انسان مي دانند. دوم، نظر علماي  
     قديم، امثال شيخ صدوق و طوسي است که پديده هاي  
     آخرالزمان را امري غير عادي مي دانند  
     که در وا پسين بخش زندگي انسان محقق مي شود و ربطي  
     به امور پيشين ندارد. وي سپس  
     اهميت شناخت نشانه هاي ظهور را در اسلام و اديان  
     ديگر يادآور شده و امنيت و آزادي  
     واقعي و رهايي بخش را وراي همه پيش رفت هاي علمي و  
     فني امروز دنيا، نياز مشترک همه  
     اديان شناخته است و همه آن را در دوران آخرالزمان  
     و در دست منجي موعود آن دوران  
     جست وجو مي کند. در پايان به معرفي کتاب از ولادت  
     تا ظهور نوشته سيد محمد کاظم  
     قزويني پرداخته و برخي از نکات قابل توجه آن و نيز  
     کاستي هاي آن را بيان کرده است.