بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   شناخت حضرت مهدي از ديدگاه قرآن و سنت  
    :نويسنده   سعيد، حسن  
    :موضوع   فضايل و مقامات - انتظار - وظايف منتظران - شناخت  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     پژوهشي است درباره حديث معروف من مات و لم يعرف  
     امام زمانه مات ميتة جاهلية.  
     نويسنده هدف خود را از انجام اين پژوهش اثبات حضور  
     و وجود امام زمان در عصر کنوني و  
     اتمام حجت بر برخي از اهل سنت براي ايمان آوردن به  
     حضرت معرفي کرده است. وي به اين  
     منظور، با 2 شيوه تحليلي و نقلي، آياتي از قرآن را  
     طرح و آنها را بر امام مهدي (عج)  
     تطبيق نموده است. نويسنده همچنين برپايي حکومت  
     عادلانه اسلامي را ضرورتي ديني تلقي  
     کرده و معتقد است صورت تکامل يافته اين حکومت به  
     دست امام مهدي محقق خواهد شد.