بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   آخرين رهاننده  
    :نويسنده   صلاحي اصفهاني، سهيلا  
    :موضوع   فضايل و مقامات - امام مهدي از ديدگان ديگران  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     گزارش کوتاهي است از باور زرتشتيان در خصوص موعود  
     آخر زمان. در اعتقادات کهن ايران،  
     هستي، عمري 12 هزار ساله دارد و به 4 دوره 3 هزار  
     ساله تقسيم مي شود؛ به اين ترتيب  
     که دوره اول جهان بالقوه و تنها در انديشه اهورا  
     مزداست و دوره دوم جهان، رنگ مادي  
     به خود گرفته و آلودگي به آن راه نيافته است و در  
     دوره سوم، آفرينش دچار آلودگي شده  
     و نيروهاي اهورايي بر آن مي تازند و درگيري بين  
     نيکي و بدي نمايان مي شود و سه  
     هزاره چهارم دوره پيراستگي آفرينش و در نهايت رسيدن  
     به پاکي آغازين است. بر اساس  
     متون زرتشتي، در سه هزار سال پايان عمر هستي در آخر  
     هر هزار سال، يک موعود يا  
     سوشيانت به طور خارق العاده ظهور مي کند. اين 3  
     منجي که در اين سه هزاره آخر ظهور  
     مي کنند، سه برادر از نسل زرتشت هستند و ظهور هر يک  
     علائمي دارد. نشانه سوشيانت  
     هزاره آخر، ماندن خورشيد به مدت 30 شبانه روز در  
     ميانه آسمان است و داراي خصوصيات  
     بسياري است و هنگام ظهور او نيز اتفاقاتي در جهان  
     پديد مي آيد که برخاستن مردگان،  
     جدايي خوبان و بدان، درگيري اهورا مزدا و اهريمن و  
     لشکريانش و غلبه اهورا و پاکي  
     ابدي زمين از اهريمن از جمله آن هاست.