بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   عذر تقصير به پيشگاه امام عصر  
    :موضوع   فضايل و مقامات - امام مهدي از ديدگان ديگران  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     بيان برخي از مشخصات امام زمان (عج) از زبان مفسران  
     و محدثان اهل سنت است. نويسنده  
     اعتقاد به مهدويت را پويا و آرامش دهنده زندگي  
     انسان و نياز ضروري او مي داند و به  
     آياتي از قرآن که در ارتباط با امام زمان توسط  
     مفسران اهل سنت تفسير شده، اشاره  
     مي کند و نيز رواياتي را که در آن زمينه بيان  
     داشته اند ارائه مي دهد. در ادامه  
     رواياتي را که در کتب روايي آنها درباره حضرت مهدي  
     و قيام او، انتظار فرج وي و نيز  
     وجوب بيعت با او آمده، نقل نموده و انکار خروج او  
     را با استناد به روايات، کفر  
     دانسته است.