بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   علت و جهات تشبيه حضرت مهدي به خورشيد  
    :نويسنده   گنجي، حسين  
    :موضوع   فضايل و مقامات  
    :زبان اصلي