بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   قائمه سوز و شور  
    :نويسنده   تهراني، محمد  
    :ناشر   محتشم  
    :تاريخ چاپ   1379هـ.ق  
    :موضوع   مدايح و مراثي  
    :زبان اصلي