بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   قيام  
    :نويسنده   سواد چي، علي اکبر  
    :ناشر   دبستاني  
    :موضوع   مدايح و مراثي - حکومت و قيام  
    :زبان اصلي