بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   آه اي موعود خلقها، يک شعر در چند تصوير  
    :نويسنده   عفت پيشه، اسد الله  
    :ناشر   محمد  
    :تاريخ چاپ   1360هـ.ش  
    :موضوع   مدايح و مراثي  
    :زبان اصلي