بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   قيام وانقلاب مهدي  
    :نويسنده   شهيدمرتضي مطهري  
    :ناشر   صدرا  
    :موضوع   فلسفه تاريخ ،امام مهدي ،شهيد  
    :تعداد صفحه   134  
    :ارزشيابي   عالي  
    :سطح يابي   استادان  
    :سبک    فلسفي  

شرح موضوعات کتاب
     انتظار فرج  
     قرآن و تاريخ  
     تفكر اسلامي و ديالكتيكي  
     عقيده و ايمان  
     قرآن و انسان و تاريخ  
     جامعه ايده آل اسلامي  
     قداست ، حق ، بدن ، شهيد  
     جهاد در منطق علي ع  
     نطق ومنطق شهيد  
     خون ، حماسه ، شفاعت  
     گريه بر شهيد  
     شهادت و تربت شهيد