بازگشت

گروه: رجعت
 
 
مرکز پاسخگو:فرهنگ ومعارف قرآن
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:در آية 81 سورة آلعمران، مراد از وعده ياري كنيد چيست و چگونه ميتوان اين آيه را دليل بر اثبات رجعت قرار داد؟ لطفاً توضيح دهيد.


جواب:

برادر گرامي!

الف ـ مراد از وعده ياري در اين آيه، يك مسئله كلي و عمومي است، اگر چه خاتم پيامبران، مصداق بارز آن است. در حقيقت، همان طور كه پيامبران و امتهاي بعدي، نسبت به پيامبران گذشته و آيين آنها، احترام ميگذارند، پيامبران و امتهاي پيشين نيز، نسبت به پيامبران بعد از خود، چنين وظيفهاي را داشتهاند به اين خاطر اگر ميبينيم در رواياتي، تصريح شده كه منظور پيامبر گرامي اسلاماست، از قبيل تفسير آيه و تطبيق آن بر يك مصداق روشن محسوب ميگردد. نه اين كه معناي آن منحصر، باشد. فخررازي، در تفسير خود، از حضرت علينقل كرده است هنگامي كه خداوند، آدم و ساير انبيا را آفريد، از آنها عهد و پيمان گرفت كه هرگاه محمد6 مبعوث شد، به او ايمان آورند و ياريش كنند.(تفسير نمونه، آيت ا... مكارم شيرازي و ديگران، ج 2، ص 487، دارالكتب الاسلامية.)

ب ـ استفاده از آيه، براي اثبات رجعت.

از امام صادق، روايت شده كه فرمود: از زمان حضرت آدم به بعد، خدا هيچ پيامبري را برنيانگيخت ، مگر آن كه به دنيا، باز خواهد گشت و اميرمؤمنانرا ياري خواهد داد و اين است فرموده خداي متعال كه: و به او ايمان بياوريد، يعني رسول خدا6 و به ياري وي برخيزيد يعني اميرمؤمنان سپس در عالم ذر، به آنان گفت: آيا اقرار نموديد و بر آن پيمان بستيد؟

هنوز تأويل اين آيه، نيامده است.

راوي ميپرسد: تأويل آن، چه وقت خواهد آمد؟ فرمود: هنگامي كه خدا، پيامبران و مؤمنان را در اطراف علي، گردآورد تا او را ياري كنند پس در آن زمان است كه خداوند، پرچم پيامبرش را به دست علي بن ابي طالبميدهد و در آن هنگام است كه او فرمانرواي همة خلايق ميگردد، و اين، تأويل آيه است.

همچنين فرمود: شگفتا! و چگونه اظهار شگفتي نكنم، از مردگاني كه خدا، آنان را گروه گروه، زنده بر ميانگيزد و آنان اجابت نموده و ميگويند: لبيك لبيك... .(تفسير برهان، ج 1، ص 181 / شيعه و رجعت، آيت ا... ميرشاه ولد، ص 77، دارالنشر اسلام.)

طبق اين نظر و روايات، انبياي گذشته براي ياري پيامبر و علينبودهاند. و در رجعت است كه آنها برميگردند و پيامبر گرامي اسلامو اميرالمؤمنينرا ياري ميكنند، و اين آيه شريفه، اين گونه بر رجعت دلالت دارد.