بازگشت

گروه: رجعت
 
 
مرکز پاسخگو:فرهنگ ومعارف قرآن
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:چه رابطهاي ميان رجعت و مهدويت وجود دارد؟


جواب:

از آنجا كه پرسش كاملاً روشن نيست چون منظور از نوع و جهت رابطه بيان نشده است، نميتوان پاسخ واضح و كاملي ارايه داد. اجمالاً ميتوان گفت، رجعت پس از ظهور حضرت مهديغ رخ ميدهد و تا آن حضرت ظهور نكند، رجعتي نيست. اين يك نوع رابطه ميان رجعت و مهدويت محسوب ميشود.