بازگشت

گروه: رجعت
 
 
مرکز پاسخگو:مؤسسه پيوند با امام
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:سير منطقي مسئله رجعت را بيان كنيد ؟


جواب:

در ميان انديشمندان اسلامي درباره رجعت اختلاف نظر است، گروهي آنرا از ضروريات اسلام نمي دانند يعني رجعت مانند قيامت نيست كه اگر فردي منكر آن شود ديگر مسلمان نيست . اما گروهي كه آن را از ضروريات مي دانند اين ضرورت را مربوط به مذهب شيعه مي دانند. با اين حال در ميان علماي شيعه شايد يك نفر را هم نتوان پيدا كرد كه رجعت را انكار كند.

مرحوم فيض كاشاني معتقد است كه رجعت نظير اين چيزي است كه علماي ارواح مي گويند يعني ظهور ارواح بر اهل معرفت در حالت مكاشفه كه عارفان اهل كشف شهود به آن اقرار و اعتراف كرده اند در روايات هم اين مطلب بيان شده است چنانكه وقتي كه حضرت زهرا (س) مي خواستند به دنيا بيايند و زنهاي مكه از كمك كردن به حضرت خديجه (س) امتناع ورزيدند چهار زن آمدند تا او را ياري كنند : حوا، آسيه ، مريم ،...

فيض اضافه مي كند كه رجعت اين است كه مرده ها از قبر برخيزند بلكه معنايش اين است كه در يك وضع خاصي، عده اي از ارواح با بدن هاي مثالي ظاهر ميشوند.

علامه طباطبائي (با توجه به آيه 83 از سوره نحل مي گويند :

يكي از آياتي كه بر رجعت دلا لت دارد اين آيه است: و يوم نحشر من كل اُمَّةٍ فوجاً ممن يُكذَّب بآياتنا فهم يُوزَعون و روزي كه در آن از هر امتي گروهي از كساني كه آيات ما را تكذيب ميكردند محشور مي گردانيم و نگاه داشته مي شوند تا همه به هم بپيوندند

مقصود از اين آيه شريفه قيامت نيست چون با كلمهً من تبعيضيهً مي فرمايد : من كل اُمَّهٍ فوجاً يعني از هر امتي دسته اي را محشور ميگردانيم در حالي كه قرآن كريم درباره حشر روز قيامت مي فرمايد:

و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا

و همه را گرد مي آوريم و هيچ يك را فرو گذار نمي كنيم .

در زيارت جامعه نيز مي فرمانيد :

مومن بايابكم و مصدق برجعتكم

مقصود همان رجعتي است كه اول امام حسين (ع) بعد حضرتامير (ع) و بعد حضرت رسول(ص) و بعد باقي ائمه رجوع مي نمايند .و همه را گرد مي آوريم و هيچ يك را فرو گذار نمي كنيم .

در زيارت جامعه نيز مي فرمايند:

مومن بأيابكم و مصدق برجعتكم

مقصود همان رجعتي است كه اول امام حسين (ع) بعد حضرتامير (ع) و بعد حضرت رسول(ص) و بعد باقي ائمه رجوع

مي نمايند .ـــــــــــــــــــــــــــــ

برگرفته از :

1ـ معاد،استاد مطهري (ره)

2ـ در حضور علامه طباطبائي (ره) محمد حسين رخ شاد.