بازگشت

گروه: رجعت
 
 
مرکز پاسخگو:مؤسسه پيوند با امام
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:درصورت امكان مي توانيد چند نمونه از كتاب براي موضوع رجعت را بيان كنيد.


جواب:درخصوص سؤال شما بايد بگوييم بحمد ا...والمنه، كتب زيادي به صورت پرسش و پاسخ و يا به صورتهاي ديگر به اين موضوع اشاره نموده اند ازقبيل : كتاب شيعه پاسخ مي دهد تأليف سيد رضا حسني نسب،ص47ـ كتاب چهل سؤال اخلاقي ازمحضرامامخمينيرحمها...عليهص37و38و39وكتابزندگانيچهاردهمعصوم( ،حسين عمادزاده،ص651،وكتاب درمحضر علامه طباطبائيرحمه ا...عليه پرسش وپاسخ،ص117و118 وبسياري از كتب ديگر.

خداوند متعال همة ما را مورد تأييد خود قرار دهد انشاءا...