بازگشت

گروه: رجعت
 
 
مرکز پاسخگو:ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي:رجعت ائمه
موضوع فرعي:رجعت ائمه
سؤال:رجعت امامان از چه موقعي و چگونه خواهد بود
جواب:

((رجعت)) به معناي((بازگشت)) است و مقصود اصطلاحي از آن اعتقاد به

بازگشت امامان(ع) به اين جهان بعد از ظهور حضرت ولي عصر(عج) ميباشد كه

در روايات متواتري به اثبات رسيده است.

براي آگاهي بيشتر ر . ك :

1- رجعت از نظر شيعهنجم الدين طبسي

2- رجعتمحمد خادمي شيرازي

3- رجعتعلامه محمد باقر مجلسي

4- اسلام و رجعتعبدالوهاب فريد

5- رجعتمحمد باقر بهبودي

6- بازگشت روحهادي معرفت

7- رسائل و مقالات فلسفيرفيعي قزويني

ضمنا كتابهايي كه در مورد امام زمان(عج) بحث كردهاند، نوعا به اين

موضوع نيز پرداختهاند.