بازگشت

گروه: امامت
 
 
مرکز پاسخگو:مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي:قرآن و حديث
موضوع فرعي:نام امام زمان(ع)-احترام نام ائمه(ع)
سؤال:فلسفه بلند شدن از جا به هنگام شنيدن نام حضرت قائم(عج) چيست؟
جواب:

ايستادن فقط به هنگام شنيدن كلمه «قائم» - كه از القاب امام زمان(عج) است - انجام مي گيرد. اين عمل روش امامان قبل از آن حضرت بوده است. و سرّ آن اعلام آمادگي و وفاداري براي قيام به همراه آن حضرت است.