بازگشت

گروه: امامت
 
 
مرکز پاسخگو:مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي:اطلاعات عمومي
موضوع فرعي:كتاب اصول كافي
سؤال:امام زمان(عج) چه كتابي را براي شيعيان مناسب دانسته اند؟
جواب:

مشهور است كه امام زمان(عج) درباره كتاب شريف «كافي» فرموده اند: {Hالكافي كاف لشيعتناH}؛ {Mكتاب كافي براي شيعيان ما كافي است M}.