بازگشت

گروه: امامت
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:وجود امام مهدي (ع)
سؤال:چگونه مي توان از امامي كه ( بنا به جهات و مصالحي ) فعلاً از نظرها غائب است استفاده كرد ؟
جواب:

امام زمان ( عليه السلام ) گرچه غايب است و مادر ظاهر نمي توانيم از وجود آن حضرت برخوردار گرديم ولي همانگونه كه خورشيد با اينكه در زير ابر پنهان است و ابرهاي تاريك جلو اشعه ي تابناك او را مي گيرد از روشنايي او صفحه ي گيتي روشن است و فيض خويش را همچنان به موجودات مي رساند امام زمان ( عليه السلام ) هم در زمان غيبت چنين است امام زمان ( عليه السلام ) دين را از تحريف و تفسير محافظت مي كند و خداوند تعاليم دين را به وسيله ي آن حضرت از اينكه دستخوش هوسهاي مغرضين و دشمنان اسلام واقع شود و از بين ببرند ، نگهداري مي كند .
علاوه بر اين در روايات زيادي وارد شده است كه وجود اما در بقاء زندگي مؤثّر است اگر امام نباشد زمين اهل خودش را در كام خويش فرو مي برد و به واسطه ي آن حضرت است كه مردم روزي مي خورند و زمين و آسمان به هستي خويش ادامه مي دهد و در حقيقت نقشي را كه نيروي جاذبه در نگهداري كرات و جلوگيري آنها از تصادم با يكديگر دارد مهم تر از آن را وجود امام در ادامه ي حيات و هستي كل جهان آفرينش ايفاء مي كند .