بازگشت

گروه: امامت
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:وجود امام مهدي (ع)
سؤال:درباره ي واسطه ي فيض بودن امام توضيح دهيد . ؟
جواب:

اين موضوع كه امام واسطه ي فيض در جهان است براساس دليلهاي عقلي و نقلي بسياري است و اينكه خدا از رگ گردن به انسان نزديك تر است با اين موضوع منافات ندارد زيرا معناي واسطه ي فيض بودن اين نيست كه موجودات از خداوند منقطع بوده و امام واسطه ي بين خدا و آنان است چه اينكه هيچ موجودي از خود استقلال ندارد و هستي تمام موجودات به خداوند منتهي مي شود و همانگونه كه اسباب و عوامل طبيعي در جهان مؤثّرند و اين تأثير به اراده و مشيّت الهي صورت مي گيرد و منافات با ارتباط آنها با خدا ندارد جريان فيض الهي و رسيدن مواهب مادّي و معنوي از طريق امام يا پياده بر هم منافاتي با نزد يك بودن خدا و قرب كامل وي به بنده نخواهد داشت .
بنابراين واسطه فيض بودن ائمه معصومين ( عليهم السلام ) با اذن خداوند صورت مي گيرد و طبيعي است كه فاعل مستقل و منشاء فيض فقط خداوند مي باشد . و اگر ائمه ( عليه السلام ) يا اولياء خودش را واسطه در فيض قرارداد هيچ مغايرتي با نزديك بودن او به آنان ندارد زيرا آنچه كه در نظام جهان انجام مي شود به خواست و اراده و اذن او خداوند است .