بازگشت

گروه: امامت
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:وجود امام مهدي (ع)
سؤال:با اينكه امروز با امام دسترسي نداريم چگونه ارتباط با جهان غيب بوسيله ي آن حضرت ادامه دارد ؟
جواب:

منظور از ارتباط با جهان غيب اين است كه در ميان انسانها كسي باشد كه با جهان غيب ارتباط داشته باشد و اين ارتباط از طريق امام زمان ( عج ) در اين زمان نيز برقرار است . و ما گر چه در ظاهر آن حضرت دسترسي نداريم ولي ارتباط تكويني در پرتو وساطت امام نسبت به فيض هادي مادي و معنوي بين امام و انسانها برقرار است گرچه انسانها خود به اين موضوع توجه نداشته باشند .