بازگشت

گروه: غيبت
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:غيبت حضرت مهدي (ع )
سؤال:در زمان غيبت , مردم چه بهره هايي مي توانند از آن حضرت ببرند ؟
جواب:

آن حضرت مثل خورشيدي پشت ابر است و كمابيش مردم از نور او استفاده مي كنندچنانچه افراد بـي شماري هر چند بصورت ناشناس به زيارت ايشان مشرف شده و براي رفع گرفتاريهاي مادي و مـعـنـوي از آن بـزرگوار بهره مند شده اند و اساسا حيات آن حضرت عامل مهمي براي دلگرمي و اميدواري مردم است , تا خود را اصلاح و آماده ظهوركنند . همچنانكه خورشيد پشت ابر با اصل نبود خورشيد بسيار تفاوت دارد زيرااگر خورشيدنباشد تمام مـنـظـومـه شـمـسي منهدم و منهزم مي گردد , همچنين اگر امام نباشد , زمين لحظه اي آرام نـمـي گـيرد و همچنان كه اين عدم رسيدن نور به زمين از جانب خورشيدنيست بلكه از تغيير و تحولات جو خود زمين است , همينطور غيبت امام از ضعف مردم است و همچنانكه ابر اگر جلوي نـور خورشيد را مي گيرد اما منافع بسياري هم دارد ,همچنين غيبت هم حكمتها و منافع عديده دربر دارد و الي آخر 000