بازگشت

گروه: رجعت
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:عصر ظهور
سؤال:اگر رجعت امكان دارد پس چرا خداوند فرموده است كه كاف ران مي خواهند بر گردند ولي اجاز داده نمي شود ؟
جواب:

اينكه در برخي آيات قرآن بازگشت به دنيا براي كافران ممنوع اعلام مي شود دلالت بر نفي رجعت نمي كند زيرا كافران براي اينكه جبران گذشته آنان ، به دنيا بازگرداند شاهد امكان آن داستانهايي است كه قرآن مجيد در مورد افرادي كه مرگ آنان فرا رسيده سپس به دنيا باز گشته اند مانند داستان عزيز پيامبر مطرح فرموده است .