بازگشت

گروه: رجعت
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:عصر ظهور
سؤال:آيا از برخي آيات كه بازگشت كافران را به دنيا نفي كرده نفي رجعت استفاده نمي شود ؟
جواب:

كساني كه در برخي از آيه هاي قرآن بر نفي رجوع و بازگشت آنان به دنيا تأكيد شده كساني هستند در دنيا به خدا كفر ورزيده و اعمال ناشايسته انجام داده اند اينان به هنگام مرگ از خداوند مي خواهند كه دوباره به دنيا برگردند تا جبران مافات كنند و كار شايسته اي انجام دهند كه پاسخ اين خواسته آنان منفي است و به آنان پاسخ رد داده مي شود امّا آنچه در روايات به عنوان رجعت مطرح شده ربطي به تدارك اعمال ندارد و هيچ يك از آنان نمي خواهند براي دريافت ثواب يا برطرف كردن عذاب از خود به دنيا برگردد زيرا مطابق با صريح آيه هاي قرآن چنين چيزي ممكن نيست بلكه اين كرامتي است براي خوباني كه به اين دنيا باز مي گردند و اگر افراد ناصالحي نيز رجعت كنند آمدن به دنيا به منظور جلوگيري و تخفيف عذاب نخواهد بود و آنان به هيچ وجه نمي توانند گذشته سياه خود را از بين ببرند .