بازگشت

گروه: امامت
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:كلام
موضوع فرعي:صفات مهدي(ع) در كتب اهل سنت
سؤال:چه مشخصات و ويژگيهائي براي حضرت مهدي در كتب اهل سنت آمده است؟
جواب:

: 1 ـ مهدي موعود از عترت پيغمبر و از فرزندان فاطمه(عليهم السلام) است.
2 ـ مهدي موعود از فرزندان حسين (ع) است.
3 ـ حضرت مهدي جهان را پر از عدل و داد كند پس از آنكه از ظلم و جور پر شده باشد.
4 ـ حضرت مهدي داراي دو غيبت است، يكي از آن دو غيبت طولاني مي‎شود.
5 ـ مهدي، خليفه و رهبر و امام دوازدهم از ائمه اثني عشر است كه پيغمبر، امت را به امامت آنها بشارت داد و بر طبق روايات كثير مسند احمد، صحيح بخاري، صحيح مسلم، سنن ابي داود و كتابهاي معتبر ديگر اهل سنت، امامتشان ثابت است.
6 ـ حضرت مهدي(ع) بر تمام كشورها و شهرها مستولي مي‎شود و لشكرهاي كفر را هزيمت مي‎دهد.
7ـ دين اسلام و توحيد به وسيله آن حضرت عالمگير خواهد شد و در زمين كسي نماند مگر اينكه به توحيد خدا گواهي دهد.
8 ـ در زمانش آنچنان مردم در نعمت و وسعت خواهند بود كه نظير آن در هيچ عصري نبوده است.
9 ـ حضرت مهدي(ع) همنام و هم كنية حضرت رسول(ص) است.
10 ـ حضرت مهدي شبيه‎ترين مردم است به پيغمبر در خلق و خوي.
11 ـ مردم را به سنت و شريعت و ملت پيغمبر اكرم(ص) برگرداند و كتاب و سنت را زنده سازد.
12 ـ پوشاك و خوراك آن حضرت در نهايت سادگي باشد.
13 ـ بركات زمين و آسمان در عصرش فراوان شود.
14 ـ علم و دانائي او به حلال و حرام از همه كس بيشتر باشد.
15 ـ نسبت به فقرا مهربان و بر عُمّال و مأمورين سخت‎گير باشد كه بر مردم ستم نكنند.
16 ـ عيسي بن مريم(ع) فرود آيد و در نماز به مهدي(ع) اقتدا كند.
17 ـ پيش از ظهور آن حضرت حوادث بزرگ و فتن عظيم و جنگهاي عالمگير اتفاق افتد كه دو ثلث مردم تلف شوند.
18 ـ پيش از ظهور آن حضرت معاصي رايج شود، فروش خمر و قمار علني شود، عفت و پاكدامني در زنها كم شود، اسباب لهو و طرب و غنا ظاهر شود، ربا جزء معاملات رايج گردد (مؤسسات ربوي آشكار شود). زنها برهنه و نيم برهنه از خانه‎ها بيرون آيند و در امور و مشاغل مردها وارد شوند و مردها از آنها اطاعت كنند، احكام خدا و حدود، معطل ماند و اجرا نشود، امر به معروف و نهي از منكر ترك شود بلكه امر به منكر و نهي از معروف رايج گردد تا حدي كه مردم منكر را معروف و معروف را منكر بدانند. زنها فاسد و جوانان بدكار شوند، كارها به نا اهلان سپرده شود و چيزهاي ديگر از اين قبيل كه شرحش فعلاً ميسور نيست.