بازگشت

گروه: امامت
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:كلام
موضوع فرعي:رابطه توحيد و امام مهدي(ع)
سؤال:چگونه توحيد در امامت حضرت مهدي تجلي مي‎يابد؟
جواب:

هنگام ظهور حضرت بقية الله(عج)، اسماء حسناي الهي، مثل: «الوليّ» و «العادل» و «الحاكم» و «السلطان» و «المنتقم» و «المبير» و «القاهر» و «الظاهر» بطور بي‎سابقه‎اي متجلي خواهد شد و به عبارت ديگر، آن حضرت مظهر اين اسماء و كارگذار و عامل خداوند متعال مي‎باشد و مقام خليفة الهي او در اين ابعاد، ظهور عملي و فعلي خواهد يافت.
همة اين شوؤن الهي كه امام (ع) تجسّم ظهور آن خواهد بود و خدا به حكمت بالغه خود توسط آن حضرت تحقّق مي‎بخشد، اصالت توحيدي دارد و به اذن خداي يكتا و فرمان او انجام مي‎شود. و از جمله اموري كه تجلّي توحيد را در ظهور حضرت مهدي(ع) روشن مي‎سازد اين است كه اهداف توحيدي اسلام مثل وحدت حكومت و نظام ، وحدت قانون ، وحدت دين و وحدت جامعه به وسيلة آن حضرت تحقّق مي‎يابد و همان‎گونه كه در احاديث وارد شده است، خدا خاور و باختر جهان را به دست آن حضرت فتح مي‎نمايد.