بازگشت

گروه: اصحاب و ياران
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:ياران امام زمان ( عج )
سؤال:ياران امام زمان ( عج ) چند نفرند و از چه شهرهايي هستند؟
جواب:

بنابر نقل روايات اصحاب و ياران خاص آن حضرت 313 نفر به تعداد ياران رسول خدا ( ص ) در غزوه بدر خواهدبود كه تعداد آنان از شهرهاي مختلف مشخص است و ما بعضي از آنها را ذكرمي كنيم : 24 نفر از طالقان ، 18 نفر از قم ، 14 نفر از كوفه ، 12 نفر از هرات ، 12نفر از مرو، 3 نفر از سجستان ، 3 نفر از رقه ، ( نزديك مرز سوريه و تركيه است ) ، 12 نفر از گرگان ، 9 نفر از بيروت ، 8 نفر از مداين ، 8 نفر از نيشابور،3 نفر از بصره ، 3 نفر از خابور ( نزديك مرز عراق و سوريه در استان حسكه وديرزور ) ، 7 نفر از ري ، 7 نفر از طبرستان ( مازندران ) ، 6 نفر از يمن ، 5 نفر ازطوس ( مشهد ) ، 3 نفر از دمشق ، 2 نفر از مدينه منوره ، 5 نفر از تفليس ، 4 نفراز همدان ، 4 نفر از ديلم ، 4 نفر از زنجار، 4 نفر از فسطاط ( در كشور عراق ) ، 2نفر از سبزوار و بقيه از ساير شهرها و مناطق خواهند بود .در اين مورد به كتاب ( ( منتخب التواريخ ، ص 1119 ) ) مراجعه كنيد .كتاب هاي ديگر؛ مانند ( ( الزام الناصب ) ) از سوي اهل سنت نيز مطالب فوق را توضيح داده است ) ) .