بازگشت

گروه: امامت
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:فلسفه بلند شدن از جا به هنگام شنيدن نام
سؤال:فلسفه بلند شدن از جا به هنگام شنيدن نام حضرت قايم ( عج ) چيست ؟
جواب:

ايستادن فقط به هنگام شنيدن كلمه ( ( قايم ) ) - كه از القاب امام زمان ( عج ) است - انجام مي گيرد .اين عمل روش امامان قبل ازآن حضرت بوده است . و سر آن اعلام آمادگي و وفاداري براي قيام به همراه آن حضرت است.