بازگشت

گروه: امامت
 
 
مرکز پاسخگو:جامعة الزهراء
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:ادله اثبات ولايت فقيه را بيان فرمائيد. و آيا روايتي از امام زمان (عج الله) در اين زمينه وجود دارد؟


جواب:

اگر فلسفه امامت و ضرورت وجود راهنمايان بشري كه از درجات بالاي كمال علمي و عصمت برخوردارند به خوبي روشن باشد، ادامة اين امر مهم، يعني هدايت انسان در زمان غيبت كبري توسط افرادي برگزيده با ويژگيهاي خاص نيز ضروري مينمايد.

توضيح مطلب اينكه: بعد از ختم نبوت پيامبراكرم(6) رابطه انسان با ملكوت از طريق وحي قطع شد. در حالي كه جمعيت انسانها رو به افزايش و قهراً مسايل جديدي در حوزة انديشه و عمل به وجود ميآمد. و از طرفي به تناسب زمان و مكان، بايد مصاديق آيات و روايات روشن شود، تا مردم از نعمت بزرگ قرآن و سنت نبوي(6) محروم نگردند.

در زمان حضور هر كدام از ائمه معصومين(:) و تفسير و توضيح متون ديني توسط آن بزرگواران، مشكلي وجود نداشت. اما در زمان غيبت حضرت ولي عصرـ عجلالله تعالي فرجه الشريف ـ، كه مردم از نعمت بهرهمندي از منابع علم ناب محروم بودند و با گذشت زمان و فاصله گرفتن از صدر اسلام و هجوم بيوقفه شياطين فكري از يك سو و پيشرفتهاي صنعتي و گرايش به تجملات در زندگي از سوي ديگر، نياز به راهنماياني وارسته و شاگرداني كه در مكتب وحي زانو زده و به تناسب ظرفيت وجودي خود از چشمه علم و معرفت دين نوشيدهاند، همچنان باقي و روز به روز شديدتر ميشود. و قرار گرفتن بشريت در مسير نادرست و دور شدن از راه صحيح در درازمدت، مورد پيشبيني حضرات معصومين(:)از جمله امام عصر ـ عجلالله تعالي فرجه الشريف ـ بوده و به اين خاطر راهنماييهاي لازم را به مردم نمودهاند كه به صورت روايات و احاديث به دست ما رسيده است. از جمله در تحفالعقول حديثي از امام حسين(7) در اين مورد نقل شده كه حضرت فرمودند: «مجاري الامور بيدالعلمأ بالله الامنأ علي حلاله و حرامه جريان كارها بايد به دست افرادي باشد كه عالم به خداوند و امين بر حلال و حرام اويند.» قهراً اين افراد متخصص در دين الهي هستند كه پاسدار حفظ احكام (حلال و حرام) ميباشند.

و يا در پاسخ سؤالاتي كه اسحقبنيعقوب در طي نامهاي از محضر شريف امام عصرـ ارواحنا فداه ـ نموده آن حضرت فرمودند: «واماالحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي راوة حديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجةالله(79) در رويدادهاي آينده به راويان و متخصصان حديث ما رجوع كنيد كه آنها از طرف من براي شما حجت ميباشند و من حجت خدا هستم.»

و مراد از «حوادث واقعه» تنها احكام شرعي نميتواند باشد بلكه معناي وسيعتري دارد كه شامل مسايل و مشكلات اجتماعي نيز ميشود. زيرا تعبير به «حوادث واقعه» در مورد احكام شرعي بايد به علماي دين مراجعه كنند و نيازي به سؤال نبوده است.

اين دو نمونه، از روايات فراوان در اين زمينه ميباشد. از اين روايات روشن ميشود كه لزوم رهبري جامعه خصوصاً در زمان غيبت كبري، مورد عنايت معصومين(:) بوده است و مسألهاي با اين اهميت هرگز نميتوانسته مورد غفلت قرار گيرد. و به خصوص از ناحيه دين جامعي نظير اسلام كه در تمام مسايل از جزئيترين آنها تا مسايل كلّي توجه نموده، و براي هر يك حكمي بيان نموده است. مسايلي از قبيل طهارت و نحوه تطهير، بحث مربوط به ديات، نماز، روزه، حج، خمس، و.... حال آيا عقل سليم ميپذيرد كه تشكيل حكومت كه سبب اجراي بهتر و كاملتر دستورات ديني و تكامل مردم ميشود، را مورد عنايت قرار نداده باشد و يا در مورد شرايط رئيس حكومت، سخني به ميان نياورده باشد؟

لذا حضرت ولي عصرـ ارواحنا فداه ـ در زمان غيبت كبري، نواب خود را به طور عموم و با ذكر صفات و ويژگي معرفيكردهاند و از مجموع روايات متعدد در اين زمينه، شرايط حاكم ديني (ولايت فقيه) بدست ميآيد كه عبارتند از: تخصص و فقاهت در دين، تقواي الهي، دارا بودن بينش سياسي و مديريت و شجاعت. براي مطالعه بيشتر در مورد مبحث ولايت فقيه ميتوانيد به كتابهاي زير مراجعه نماييد: 1ـ حكومت اسلاميامام خميني ()

2ـ پرسش و پاسخ پيرامون ولايت فقيه (سه جلد)، آيتالله مصباح يزدي 3ـ ولايت فقيهآيتالله جوادي آملي

4ـ وحي و رهبري آيتالله جوادي آملي

5ـ ولايت فقيهحجةالاسلام هادوي تهراني

6ـ نگاهي گذار به ولايت فقيه محمد مهدي نادري قمي

پاورقي:

.79 اكمال الدين، ج 1 ص 483.