بازگشت

گروه: عمر
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:آيا زن امام زمان(عج) هم طول عمر دارد؟


جواب:

در مورد زن و فرزند داشتن امام زمان(عج) نظر قاطعي نمي توان داد، زيرا منبع اثبات اين گونه مسايل يا نقل است،يعني روايات معتبر از امامان معصوم (ع) كه در اثبات مانعي مسئله به ما رسيده باشد، كه چنين رواياتي در خصوص ازدواج حضرت ولي عصر(ع) نرسيده است؛ يا تشرف بهحضور حضرت و سؤال از آن وجود مبارك دربارة ازدواج حضرتش، كه در اين خصوص چيزي نقل نشده است. بنابراين به طور صددرصد نمي توان گفت حضرت ازدواج كرده و زن و فرزند دارد، نيز نمي توان گفت زن و فرزند ندارد. مي ماند احتمالات ذيل:

1_ احتمال دارد حضرت فقط در دورة غيبت صغري ازدواج كرده و زن و اولادش (اگر بوده باشد) از دنيا رفته اند، زيرا لازم نيست حكم طول عمر حضرت دربارة خانواده اش اجرا شود.

2_ ازدواج كرده ولي اولاد ندارد.

3_ ازدواج نكرده، زيرا حكمت الهي مقتضي است كه امام عصر (ع) مخفيانه زندگي نمايد و داشتن زن و فزند باعث مي شود كه مكان حضرت معلوم باشد و اين با حكمت غيبت منافات دارد و مسئلة غيبت مهم تر از ازدواج است. حضرت به خاط رمصلحت مهم تر ازدواج را ترك كرده اند.

به هر ترتيب در صورتي كه حضرت ازدواج كرده باشد، حكم حضرت در طول عمر و غير آن براي خانواده اش جاري نيست. هيچ اشكالي ندارد كه قانون زندگي طبيعي و مرگ طبيعي بر خانوادة حضرت جاري شود.1[1] ضمناً بايد توجه داشت كه دانستن اين گونه مسايل بر ما ضرورت ندارد.

[1]مجلة حوزه، سال 70 _71 (مهر _ دي) ص 54؛ گفتمان مهدويت (مؤسسة فرهنگيانتظار نور)، ج 1، ص 118.