بازگشت

گروه: مهدويت
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:لطفاً بفرماييد شكل ظاهري زن يهودي كه امام زمان(ع) را شهيد خواهد كرد و نيز دجال، چگونه است و آيا به دنيا آمده اند؟


جواب:

در خصوص ابعاد زندگي امام زمان(ع) پرسش هاي متعددي وجود دارد كه به طور قاطع نمي توان به آنها پاسخ داد و داوري قاطعانه نمود. يكي از پرسش هاي مهم آن است كه آيا امام زمان(ع) به مرگ طبيعي از دنيا مي رود و يا به شهادت مي رسد؟ اگر به شهادت مي رسد قاتل حضرت كيست؟ واقعيت آن است كه دربارة كيفيت مرگ امام زمان(ع) نمي توان قاطعانه قضاوت نمود كه حضرت چگونه از دنيا مي رود؟ با تحقيقات كه انجام شد، دليل و روايتي وجود ندارد كه امام زمان(ع) توسط زن يهودي و يا دجال به قتل مي رسد؛ آنچه كه در متون ديني آمده است، آن است كه خروج دجال از علايم ظهور حضرت بيان شده است[1] نه اين كه دجال قاتل امام زمان(ع) باشد؛ بلكه در احاديث دارد كه دجال را لشكر امام زمان(ع) و يا حضرت عيسي(ع) به دستور امام عصر(ع) مي كشد. از اين رو اين بحث اصلاً مطرح نيست كه دجال كه هنور متولد نشده است و آن گاه چگونه امكان دارد كه هم دجال قاتل امام زمان(ع) باشد هم زن يهودي؟ همان طور كه اشاره شد، هيچگونه مدركي وجود ندارد كه حضرت توسط زن يهودي به قتل مي رسد، بلكه مدارك متواتري داريم كه دجال به دستور امام زمان كشته مي شود. به نظر مي رسد كه در ميان مردم شهرت يافته است كه

امام زمان(ع) توسط زن يهودي به شهادت مي رسد، و اين نگرش در متون و منابع دستة اول و روايات صحيح جايگاه ندارد. يكي از پژوهشگران در زمينة مهدويت مي گويد: در لبنان شنيدم خانمي از اهل كوفه و در نجف هم شنيدم خانمي از اهل كوفه در مسجد كوفه و اين جا (ايران) شنيدم خانمي از ايران آقا را به شهادت مي رساند. تتبع كردم هيچ روايتي را نديدم و اصلاً اين روايت هيچ منبعي ندارد.[2]

در اين جا بيان اين نكته ضروري است كه در خصوص كيفيت مرگ ائمه اختلاف نظر وجود دارد.

برخي عقيده دارند كه همه امامان معصوم(ع) به شهادت مي رسند.[3] از برخي از روايات نيز استفاده مي شود كه همه امامان به شهادت مي رسند.[4] امام رضا(ع) فرمود: ما منا الا مقتول[5] اگر اين مبنا را در خصوص كيفت مرگ امامان معصوم(ع) بپذيريم، امام زمان(ع) نيز به شهادت مي رسد؛ ولي اين كه حضرت توسط چه كسي به شهادت مي رسد، مشخص نشده است. شايد يكي از اسرار و ابعاد زندگي امام زمان(ع) همين است كه كيفيت مرگ حضرت مبهم است تنها شهادتش مطرح است.

برخي از بزرگان عقيده دارند كه همة امامان(ع) به شهادت نمي رسند،[6] اگر اين نگرش را بپذيريم، نمي توان قاطعانه گفت كه امام زمان(ع) به شهادت مي رسد. شايد امام زمان(ع) از معصومان باشد كه به مرگ طبيعي از دنيا مي رود.

[1] بحارالانوار، ج 52، ص 193 و كشف الغمه، ج 3، ص 281.

[2] گفتار مهدويت (مجموعة سخنراني ها) پرسش و پاسخ آقاي علي كوراني، ص 125.

[3] مجلة حوزه ويژه نامة امام زمان(ع)، ص 59 - 60.

[4] بحارالانوار، ج 27، ص 213.

[5] همان.

[6] مجلة حوزه،ويژه نامة امام زمان، ص 59 - 60.