بازگشت

گروه: اصحاب و ياران
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:با توجه به اين كه ياران امام زمان 7در هنگام ظهور و اين كه از چه شهرهايي هستند در بعضي منابع ذكر شده , آيا همه اين ياران در زمان ظهور زنده هستند و يا ممكن است بعضي از آن ها فوت كرده باشند و در زمان ظهور حضرت زنده شوند؟


جواب:

با در نظر گرفتن روايات وارد شده در خصوص ياران امام زمان 7 در مجموع مي توان گفت : سيصد وسيزده (1) نفر نخستين گروندگان هستند كه در انتظار ظهور موعود در مكه خواهند بود, با گرد آمدن اين گروه دعوت آغاز مي شود. پس ازانتشار خبر و گزارش آن به محرمان , ده يا دوازده هزار نفر كه ستون هاي اصلي نيروهاي انقلاب جهاني راتشكيل مي دهند, به سرعت بهامام مي پيوندند. با اجتماع آنان , پاكسازي حجاز آغاز مي شود. در ادامه ءنهضت , توده هاي انبوه از سراسر جهان , به حضرت مي پيوندند و درگيري بزرگ و خونبار مستكبران شروع مي شود.(2)

ياران مهدي 7از صنف و نژاد ويژه اي نيستند, بلكه از گروه ها و نژادهاي گوناگون و از سرتاسر جهان هستند.مردمي كه به ياري امام مي شتابند و هستند. در اين حركت عظيم , مردمان عجم ,نقش مهمي در خدمت گزاري امام 7بر عهده دارند.(3)

اما مقصود از ياران امام زمان 7كساني هستند كه در زمان ظهور آن حضرت به او مي پيوندند و با او همراه مي شوند. ياران حضرت مهدي 7كساني هستند كه در عصر ظهور آن حضرت زندگي مي كنند و اكثر ياران ايشان راجوانان تشكيل مي دهند. اين ياران در عصر ظهور زندگي مي كنند. از اين رو, پرسش از زنده نبودن برخي از ياران رامي توان به روشني پاسخ داد وبيان كرد كه ياران حضرت افرادي نيستند كه اكنون زنده هستند و ممكن است در زمان ّظهور آن حضرت زنده نباشند, بلكه افرادي هستند كه در عصر ظهور آن حضرت زنده هستند و با هدف مقدس اوهمراه مي شوند.

(پـاورقي 1.مقصود از سيصد و سيزده نفر ياران اين ها به منزله وزراء و اميران مي باشند و هر كدام مي تواند كشوري را اداره كنند.

(پـاورقي 2.مجلهء حوزه , ويژهء امام زمان 7 شماره 70ـ 71 ص 295

(پـاورقي 3.همان , ص 296