عبارت قسمت
[1] [2] [3] [4] [5] تعداد كل:179

رديف عنوان
  121   غرق انتظار  
  122   غروب  
  123   غروب جمعه بي تو  
  124   غزل  
  125   غزل  
  126   غزل آرزو  
  127   غزل انتظار  
  128   غزل بهار  
  129   غزل غربت  
  130   غنچه نرگس  
  131   فتوا  
  132   فراق  
  133   فرشت  
  134   فرقي نميكند چه كسي عاشقت شدست  
  135   فروغ ديده نرگس  
  136   فواره سكوت  
  137   قايم باشك بازي  
  138   قبول ندارم  
  139   قرار هستي ما  
  140   كجاست اتفاق عشق  
  141   كجاستي كه نمي آيي ؟  
  142   كسي از دور مي آيد  
  143   كنار اين شب تنها  
  144   كوچه ها را همه گشتم پي تو اي موعود  
  145   كي رفته يي  
  146   گلزار زندگي  
  147   گلهاي عاشق  
  148   گوش كن  
  149   گوشي به راه كعبه  
  150   ما منتظر روي تو هستيم  
  151   مثل سؤال  
  152   مسير  
  153   من سرخ پوست نيستم، ولي انگار  
  154   من ماه را دوست مي دارم  
  155   من منتظرت هستم اي حضرت تنهايي  
  156   من يك مسافرم  
  157   موسم انگور  
  158   مي آيي اي فرداي يلداي پريشاني  
  159   نامه  
  160   نقطه عطف دلم